เกี่ยวกับงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจจากสนับสนุนงบประมาณรายโครงการวิจัยภายใต้ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น สกสว. โดยมีพันธกิจสำคัญในการออกแบบแผน และจัดสรร งบประมาณวิจัยไปยังหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (พีเอ็มยู) และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ โดยการทำการจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ภายใต้การดูแลของ สกสว.

ในการนี้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เครือข่ายระบบ ววน. และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ประเด็น Covid-19 และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณระบบวิจัยของประเทศที่สำคัญพร้อมผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ และสื่อสารถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับงบประมาณด้าน ววน. ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์โดยมีแขกรับเชิญเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใน แวดวงการวิจัย การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสื่อสารให้กับสาธารณชนเครือข่ายระบบ ววน. นักวิจัย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ และสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็น Covid-19 ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้โดยกระบวนการวิจัย

สถานที่

โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค, ชั้น 4, กรุงเทพมหานคร

วันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563


นโยบายการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TSRI Talk - New Normal New Competitiveness 2020

วิถีใหม่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศไทยบนเวทีโลก

เหลือเวลาอีก

เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ: นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจับและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal

กำหนดการสัมมนาออนไลน์: นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
  • 27 สิงหาคม 2563


  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สำหรับผู้รับชมออนไลน์ห้อง Live จะเปิดก่อนงานเสวนาเริ่ม 10 นาที

  • วีดิทัศน์เปิดงาน

  • หัวข้อ นโยบายการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • ดำเนินการเสวนาโดย คุณชลพรรษา นารูลา


สถานที่จัดงาน

โรงแรม แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
199 ซอย สุขุมวิท 22 แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนรับชมออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจับและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal