เกี่ยวกับงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมวิทยาศาตร์ วิจันและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจจากสนับสนุนงบประมาณรายโครงการวิจัยภายใต้ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น สกสว. โดยมีพันธกิจสำคัญในการออกแบบแผน และจัดสรร งบประมาณวิจัยไปยังหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (พีเอ็มยู) และหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ โดยการทำการจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ภายใต้การดูแลของ สกสว.

ในการนี้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เครือข่ายระบบ ววน. และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล ประเด็น Covid-19 และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณระบบวิจัยของประเทศที่สำคัญพร้อมผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ และสื่อสารถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับงบประมาณด้าน ววน. ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์โดยมีแขกรับเชิญเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใน แวดวงการวิจัย การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสื่อสารให้กับสาธารณชนเครือข่ายระบบ ววน. นักวิจัย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ และสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็น Covid-19 ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้โดยกระบวนการวิจัย