วิทยากร

วิทยากรบรรยายภายในงาน สัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่วิถี New Normal
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม

รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว.