ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมShare

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน