รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมShare

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล